Fax Machines

Can you imagine an office without a fax machine? This is practically not possible as fax machine helps in transferring very important data very essential for office work. The information given here will help you to understand mote about fax machine and make a choice of the one that will help you in the office. The invention of fax machine was much developed before the workable telephones came into picture. In the year 1861 the first ever fax machine was developed and sold and till date small and large fax machines are sold and used around the globe and no device could take the place of fax machine since then. Continue reading

รู้จักกับระบบ PABX

PABX (Private Automatic Branch Exchange) เป็นระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงระหว่างคู่สายโทรศัพท์ภายนอก และคู่สายภายใน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งาน ที่มีเบอร์ภายในจำนวนมากกว่า เบอร์ภายนอกสามารถใช้งานได้ เช่นตู้สาขาที่รองรับ 3 สายนอก 8 สายใน ก็คือระบบที่สามารถต่อกับเบอร์โทรศัพท์ที่มาจากองค์การโทรศัพท์ ได้ 3 เบอร์ เช่นเบอร์ 02-1111111 , 02-2222222, 02-3333333  แต่ปัจจุบันการใช้งานจะตั้งเป็นเบอร์นำ 1 เบอร์เพื่อให้สะดวกแก่การจำ เรียกว่า Running Number  ซึ่งเมื่อมีผู้โทรเข้าเบอร์ 02-1111111 ไม่ว่า ระบบก็จะไปดังต่อที่เบอร์ 02-2222222 โดยอัตโนมัติ ส่วนภายในก็จะมีเบอร์ต่อได้ทั้งหมด 8 เบอร์ เช่น 100,200,300,400,500,600,700 และ 800 ซึ่งตู้สาขาจะมีระบบที่สามารถบันทึกเสียงเรียกเข้าได้ เวลาโทรเข้ามา ก็จะมีเสียงพูดให้กดเบอร์ต่อ ซึ่งพอกดเบอร์ต่อแล้ว ก็จะไปดังที่เครื่องโทรศัพท์เบอร์ต่อนั้นๆ