ตู้สาขาโทรศัพท์ คืออะไร

ตู้สาขาโทรศัพท์หรือ PABX (Private Automatic Branch Exchange) มีลักษณะการทำงานที่เปรียบเสมือนระบบชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กที่ใช้เชื่อมต่อกันภายในองค์กร ซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองได้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร โดยในปัจจุบัน การใช้งาน PABX ถือว่ากำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้อย่างดี

ซึ่งระบบการให้ตู้สาขาโทรศัพท์นั้น   สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังต่อไปนี้

  • ประเภทที่หนึ่ง แบบ Switching PBX เป็นการสื่อสารที่มีลักษณะการเชื่อมต่อแบบ 1 หรือ 4 คู่สายและต้องใช้พนักงานต่อสายไปยังเลขหมายปลายทาง
  • ประเภทที่สอง แบบ IP-PBX เป็นการสื่อสารที่มีการรวมเทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์พื้นฐานเข้ากับระบบ Voice Over
  • ประเภทที่สาม แบบ IP (VoIP) เป็นการสื่อสารที่พัฒนาคุณสมบัติ และความสามารถเชื่อมต่อให้สามารถสื่อสารได้มากขึ้น โดยใช้ช่องทางในการติดต่อผ่านทางระบบเครือข่าย Internet หรือ IP
  • ประเภทที่สี่ แบบ PABX (Private Automatic Branch Exchange) เป็นการสื่อสารที่เน้นการสื่อสารแบบสองทาง คือสามารถเห็นทั้งภาพและเสียงไปพร้อมกัน