ตู้สาขาโทรศัพท์ ประโยชน์ที่มากกว่าการสื่อสาร

ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างการทำงานภายในองค์กรและช่วยให้องค์กรติดต่อสื่อสารกับภายนอกได้สะดวกขึ้น ซึ่งในปัจจุบันระบบของตู้สาขาโทรศัพท์หรือ PABX หรือ Private Automatic Branch Exchange ที่ผู้สื่อสารสามารถเห็นทั้งภาพและเสียงในขณะที่สนทนาได้ผ่านการเชื่อมต่อในรูปแบบของ IP หรือ Internet

ส่วนตู้สาขาโทรศัพท์ในรูปแบบอื่นนั้น จะแบ่งเป็น 2 ระบบได้แก่ระบบอนาล็อกแบบ Switching PBX และแบบดิจิตอล หรือแบบ IPBX  ทางด้านประโยชน์ของตู้สาขาโทรศัพท์ที่มีต่อองค์กรนั้น มีทางด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

  • ทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับองค์กรมากขึ้น
  • ทางด้านการเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรโดยสามารถเชื่อมต่อไปยังบุคคลปลายสายได้ทันทีแค่เพียงจำเบอร์ติดต่อของผู้ที่ต้องการสนทนาเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างองค์กรกับหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก
  • ทางด้านการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เช่น ช่วยย่นระยะเวลาในการติดต่อสื่อสารให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้